ด้วยความมุ่งมั่นที่จะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีที่สุด เราจึงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อรับประกันความใส่ใจในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

 การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์

             การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ฟรีซดราย (Freeze Drying) หรือ การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง คือ การควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบสมุนไพร จนถึงยาสำเร็จรูป ให้มีคุณภาพคงที่และได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ รักษาคุณสมบัติทางชีวภาพและกายภาพของสารสำคัญแต่ละชนิดในสมุนไพร ให้เกิดคุณค่าทางยาไว้ให้ได้มากที่สุด

             การใช้เครื่องเหวี่ยงสมุนไพร ให้เป็นโมเลกุลเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมให้เร็วขึ้น

             กระบวนการต่าง ๆ นี้ ไม่ทำให้โอสถสาร สารอาหาร แร่ธาตุและวิตามินในสมุนไพรหมดไป แม้ว่าจะมีต้นทุนที่สูงกว่า แต่ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า

 การควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

            เรามีภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ที่ได้ผ่านการใช้กับมนุษย์ มายาวนานกว่า 90 ปี และได้ผ่านการศึกษา วิจัยและทดลอง ในเรื่องคุณประโยชน์และการควบคุมพิษวิทยาในสมุนไพร อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน ตามหลักสากล เพื่อความแม่นยำ และความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ผลิตภัณฑ์

 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยทุกตำรับ

              เพิ่มความมั่นใจให้ทั้งแพทย์ผู้สั่งจ่ายและผู้ป่วยผู้ใช้ยา อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของการแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

 การคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพรจากแหล่งเพาะปลูก

             การเพาะปลูกวัตถุดิบสมุนไพรในแหล่งเพาะปลูกของตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาสูงสุด และปราศจากสารปนเปื้อน